Podmienky prenájmu a FAQ

Často kladené otázky o ubytovaní Penzión Nezábudka

FAQ pre poskytovanie krátkodobého a dlhodobého ubytovania v ubytovacom zariadení penzión Nezábudka v Stropkove za účelom využitia všetkých služieb spojených s ubytovaním.

Prosím, informujte ubytovacie zariadenie Penzión Nezábudka o predpokladanom čase príchodu vopred. Môžete na to použiť políčko Špeciálne požiadavky počas rezervácie alebo kontaktovať ubytovacie zariadenie priamo. Kontaktné údaje sú uvedené v potvrdení vašej rezervácie.

1. O koľkej je v ubytovaní Penzión Nezábudka možný príchod a odchod?

Príchod do ubytovania Penzión Nezábudka je možný od 14:00 a odísť je potrebné do 10:00.

2. Ako sa dostanem k ubytovaniu Penzión Nezábudka z najbližšieho letiska?

Z najbližšieho letiska sa do ubytovania Penzión Nezábudka môžete dopraviť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Auto 1 hod. 20 min.

3. Aké raňajky sa podávajú v ubytovaní Penzión Nezábudka?

Hostia sa v ubytovaní Penzión Nezábudka môžu tešiť na vynikajúce raňajky (priemerné hodnotenie hostí: 9.2). Možnosti raňajok:

 • kontinentálne
 • vegetariánskeà
 • la carte

4. Nachádza sa v ubytovaní Penzión Nezábudka reštaurácia?

V ubytovaní Penzión Nezábudka sa nachádza 1 reštaurácia:

 • Reštaurácia NEZÁBUDKA

5. Aký typ izby si môžem rezervovať v ubytovaní Penzión Nezábudka?

Izby v ubytovaní Penzión Nezábudka:

 • Manželská posteľ
 • Apartmán 3 lôžka
 • 2 oddelené postele

6. Práva a povinnosti klienta a poskytovateľa

Poskytnúť všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb. Podľa výberu spôsobu platby v zmysle bodu 5, ods. a) alebo b) je klient povinný uhradiť platbu za prenájom vopred. Ak ide o právnickú osobu, oznámiť poverenú osobu, ktorá koná za právnickú osobu a dohodnúť spôsob a formu úhrady.
Klient má právo na riadne poskytnutie služieb, konkrétne zahrnutých do ceny ubytovania, ktoré si klient objednal.
Klient je povinný odovzdať apartmán v stave, v akom ho preberal.
Klient zodpovedá za poškodenie zariadenia, ktoré spôsobil on sám, alebo osoby spoločne s ním užívajúce apartmán. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmetný apartmán v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
V prípade, že dôjde k závažnému poškodeniu apartmánu, alebo zariadenia má poskytovateľ prenájmu právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu zrážkou z vratnej zálohy.
Posúdenie závažnosti poškodenia určí správca alebo ním poverená osoba a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť poskytovateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov.
V takomto prípade bude klientovi vystavená faktúra za skutočne vynaložené náklady na opravu alebo vrátenie do pôvodného stavu, ktorú je povinný uhradiť do desať dní od doručenia faktúry.
Ak klient neuhradí uvedenú sumu sprostredkovateľ postúpi pohľadávku tretej osobe, ktorá má oprávnenie zastupovať sprostredkovateľa. Klient je povinný bezodkladne oznámiť závady alebo nedostatky, ktoré sa vyskytli. O tomto bude spísaný protokol. Klient je povinný udržovať čistotu a poriadok. Klient má zakázané používať vlastné spotrebiče, okrem zariadení určených na vlastnú potrebu, ako, holiaci strojček,PC, atď.
Klient sa zaväzuje, že uhradí všetky náklady, ktoré by vznikli poškodením zariadenia apartmánu, ktoré boli ním alebo osobami, ktoré s ním užívali apartmán spôsobené.
Každý klient zodpovedá za svoj zdravotný stav a poskytovateľ nezodpovedá za prípadné poškodenie zdravia pobytom na apartmáne. Pred nástupom na pobyt alebo pred poskytnutím služby je klient povinný zhodnotiť svoj zdravotný stav s ohľadom na typ služby alebo miesto realizácie pobytu. „POBYT NA APARTMÁNE JE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ“

7. Poistenie klienta nie je v cene ubytovania.

Klient súhlasí s preukázaním svojej totožnosti pri nástupe na pobyt platným dokladom totožnosti (OP,pas,VP)

8. Zrušenie objednávky

1. V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany klienta má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.
Výška storno poplatku je : 5 – 2 dni pred nástupom na ubytovanie 50% zo zaplatenej 50% zálohy 24 hod. pred nástupom na ubytovanie vo výške 100% zálohovej platby čiže 50% z celkovej ceny prenájmu.
STORNO PODMIENKY VIANOCE, SILVESTER, VEĽKÁ NOC, HLAVNÁ LETNÁ SEZÓNA
45 a viac dní – 20 % z celkovej ceny prenájmu
43 – 35 dní – 30 % z celkovej ceny prenájmu
34 – 21 dní – 50 % z celkovej ceny prenájmu
20 – 8 dní – 80 % z celkovej ceny prenájmu
7 – 4 dni – 90 % z celkovej ceny prenájmu
3 dni a menej – 100 % z celkovej ceny prenájmu

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak by nebol predmet prenájmu schopný užívania. V takomto prípade môže ponúknuť klientovi po dohovore náhradný termín.
3. Za zmenu osoby klienta sa neúčtuje žiaden poplatok. O takejto zmene je klient povinný vopred informovať poskytovateľa prenájmu.
4. Ďalšie zmeny objednávky (zmena termínu) budú považované za zrušenie objednávky a v tom prípade má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.

9. Reklamačné podmienky

V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb pobytu sú na nižšej úrovni ako boli dohodnuté a stanovené ponukou, vzniká klientovi právo na reklamáciu. Pri pobyte sa za predmet reklamácie nepovažujú škody a majetkové ujmy, ktoré sú v rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

Cena ubytovania v prípade väčšej obsadenosti môže byť konzultovaná telefonicky na základe aktuálneho dopytu a reálnej obsadenosti zariadenia.

RÝCHLY DOTAZ

Spojte sa s nami

  Penzión Nezábudka

  Ubytovanie v Stropkove s reštauráciou